Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Dreamers’ way, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα, εφεξής καλούμενη η «Εταιρία», στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 που τίθεται σε ισχύ από την 25/05/2018, στο εξής ο «ΓΚΠΔ», όπως εκάστοτε ισχύει, σας παρέχει με το παρόν την ακόλουθη ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου της επεξεργασίας. Ο νέος Κανονισμός αντικαθιστά το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Από την παραπάνω ημερομηνία κάθε αναφορά στις διατάξεις του Ν. 2472/1997, νοείται ότι αναφέρεται στις διατάξεις του νέου «ΓΚΠΔ».

Η παρούσα ενημέρωση απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε Οργανισμούς, που διενεργούν οποιαδήποτε συναλλαγή με την Εταιρία.

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνίσταται στη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση, περιορισμό ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση της  Εταιρίας.

Η Εταιρία, σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται, για τη διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων.

Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργαζόμαστε

H Εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται τα ακόλουθα κατ’ ελάχιστο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, στοιχεία ταυτότητας/ διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης, μόνιμο τόπο κατοικίας, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση αλληλογραφίας, επαγγελματικά στοιχεία και διεύθυνση εργασίας, οικονομικά στοιχεία (π.χ. εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας), φορολογική κατοικία, αριθμό φορολογικού μητρώου, τηλέφωνο (σταθερό ή/και κινητό), καθώς και δείγμα υπογραφής (φυσικής ή ηλεκτρονικής).

Η συλλογή και η επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από την Εταιρία είναι απαραίτητη για την έναρξη, την εκτέλεση και τη διατήρηση των μεταξύ μας συναλλακτικών σχέσεων. Τυχόν αντίρρησή σας ως προς την παροχή ή την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να οδηγήσει σε αδυναμία έναρξης ή συνέχισης της συνεργασίας σας με την Εταιρία.

Η Εταιρία δεν επεξεργάζεται δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, όπως δεδομένα που σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνοτική σας καταγωγή, τα πολιτικά σας φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την ταυτοποίηση σας ως υποκείμενο της επεξεργασίας, καθώς και δεδομένα υγείας ή δεδομένα που αφορούν την σεξουαλική σας ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό σας, εκτός εάν έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας προς τούτο για συγκεκριμένο σκοπό.

Η Εταιρία έχει λάβει σε κάθε περίπτωση όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που ανήκουν στις παραπάνω ειδικές κατηγορίες.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκων εκτελείται με την προϋπόθεση της προηγούμενης συγκατάθεσης των γονέων ή των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών, εκτός αν άλλως ορίζεται από το νόμο. Για τους σκοπούς της παρούσας, ανήλικα θεωρούνται τα άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Η Εταιρία επεξεργάζεται νόμιμα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συναλλακτικών σας σχέσεων με την Εταιρία και την ορθή εκτέλεση των μεταξύ σας συμβάσεων.

Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας, όπου αυτή απαιτείται, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν μέχρι και την ανάκλησή της. Η ανάκληση της συγκατάθεσης σας μπορεί να υποβληθεί μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και να αποσταλεί στο info@dreamersway.gr.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αφορά:

  • Την εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συναλλακτικών σας σχέσεων με την Εταιρία, την ορθή εκτέλεση των μεταξύ σας συμβάσεων, την εξέταση αιτημάτων για την παροχή προϊόντων /υπηρεσιών της Εταιρίας, την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρίας ως υπεύθυνης ή εκτελούσας την επεξεργασία και την άσκηση των νόμιμων και συμβατικών της δικαιωμάτων.
  • Την εξυπηρέτηση και διευκόλυνσή σας, μέσω της παροχής της δυνατότητας να πραγματοποιήσετε επικοινωνία με αρμόδιο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, υπό τη μορφή ζωντανής συνομιλίας (video conference) ή/ και διαδικτυακής συνομιλίας (web chat) ή/ και διαδικτυακής τηλεφωνικής συνομιλίας (web audio), στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών της Εταιρίας.
  • Τη διενέργεια ελέγχων προβλεπόμενων από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
  • Την αναβάθμιση των παρεχομένων από την Εταιρία προϊόντων και υπηρεσιών και την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρίας, των εταιρειών του Ομίλου και των συνεργαζόμενων με την Εταιρία επιχειρήσεων.
  • Την ικανοποίηση των πάσης φύσεως απευθυνόμενων προς την Εταιρία αιτημάτων ή την εξέταση παραπόνων σας, αναφορικά με προσφερόμενα από την Εταιρία προϊόντα και υπηρεσίες.
  • Την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρίας που συνέχονται ενδεικτικά με: α) τη διεκδίκηση των νομίμων αξιώσεών της ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών αρχών ή άλλων φορέων εξωδικαστικής / εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, β) την πρόληψη της απάτης και άλλων ποινικά διωκόμενων πράξεων, γ) τη φυσική ασφάλεια και προστασία προσώπων και περιουσίας (π.χ. βιντεοεπιτήρηση).

Η Εταιρία διατηρεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται ανά περίπτωση, από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών από την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του έτους λήξης της εκάστοτε συναλλακτικής σας σχέσης με την Εταιρία.

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν επίσης οι υπάλληλοι της Εταιρίας, εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων τους.

Ως υποκείμενο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.
  • Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων, καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων.
  • Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νομίμων δικαιωμάτων της Εταιρίας για τη διακράτησή τους, με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

Κάθε αίτημά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και την άσκηση των δικαιωμάτων σας πρέπει να απευθύνεται εγγράφως στο info@dreamersway.gr

Άρνηση της Εταιρίας ή αναιτιολόγητη καθυστέρηση ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων σας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σας παρέχει το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως καθ’ ύλην αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή ΓΚΠΔ.

Σε κάθε περίπτωση, διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα γίνεται κατά παράβαση της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.dpa.gr.

Σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρία χρησιμοποιεί στην ιστοσελίδα της «cookies» με σκοπό τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τα cookies, μπορείτε να ενημερωθείτε από τους Όρους Χρήσης στην ιστοσελίδα της Εταιρίας  (www.dreamersway.gr).

Η Εταιρία με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική της για την προστασία δεδομένων και στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου ενδέχεται να αναθεωρεί ή τροποποιεί την παρούσα ενημέρωση, η οποία επικαιροποιημένη θα βρίσκεται πάντοτε διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.dreamersway.gr).

Ιούνιος 2020